Voorwaarden en condities

Algemene voorwaarden en condities

Op deze pagina leest u de algemene voorwaarden van Car Passion Events, auto-evenementenorganisator van roadtrips en tours voor sportwagens. Bij inschrijving voor een evenement wordt automatisch akkoord gegaan met de regels.

 

Artikel 1 Definities

 1. Car Passion Events: de organisator gevestigd te Maastricht, Nederland.

 2. Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die zich op de website aanmeldt voor een evenement van Car Passion Events;

 3. Partijen: Car Passion Events en de deelnemer gezamenlijk;

 4. Overeenkomst: de online / fysieke overeenkomst tussen partijen met betrekking tot een evenement;

 5. Evenement: iedere activiteit georganiseerd door Car Passion Events;

 6. Voertuig: een voertuig dat deelneemt aan het evenement;

 7. Beeldmateriaal: foto's, video's en ander beeldmateriaal of media;

 8. Website: de website die is gekoppeld aan de domeinnaam of subdomeinen;

 9. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Car Passion Events


Artikel 2 Toepasbaarheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de deelnemer en Car Passion Events.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij onderaannemers van Car Passion Events zijn betrokken voor de uitvoering.

 3. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zal de nietige of vernietigde bepaling (en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, van rechtswege toelaatbare bepaling (en) waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling (en).


Artikel 3 Registratie en overeenkomsten

 1. De deelnemer kan zich alleen geldig inschrijven via de website. De deelnemer dient correcte en volledige informatie te verstrekken en de algemene voorwaarden te lezen en elektronisch te bevestigen.

 2. Een deelnemer of coureur moet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt om zich in te kunnen schrijven voor een evenement.

 3. Er geldt geen leeftijdsvereiste voor passagiers en kinderen.

 4. De deelnemer verklaart dat alle informatie die hij / zij verstrekt of heeft verstrekt aan Car Passion Events op het moment van registratie of op enig ander moment waar, accuraat, actueel en volledig is. De deelnemer verbindt zich ertoe om, indien nodig, wijzigingen aan te brengen met betrekking tot de gegevens van Car Passion Events zodat de deelnemer garandeert dat de gegevens waar, nauwkeurig en volledig blijven. Car Passion Events is niet verplicht gericht onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door de deelnemer verstrekte informatie.

 5. Car Passion Events heeft het recht de inschrijving te weigeren. Car Passion Events maakt de afwijzing binnen 10 werkdagen kenbaar aan de deelnemer.

 6. De overeenkomst komt tot stand op de dag dat de deelname van de deelnemer is goedgekeurd door de organisatie.

 

Artikel 4 Extra activiteiten

 1. Car Passion Events kan voor elk evenement aanvullende activiteiten aanbieden, al dan niet inbegrepen in de basisprijs, afhankelijk van het geval.

 2. Voor elke extra activiteit wordt een nauwkeurige en volledige beschrijving van de extra activiteit gegeven, en (indien van toepassing) de prijs, indien de extra activiteit niet is inbegrepen in de basisprijs.

 3. Car Passion Events heeft het recht, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, deze nevenactiviteiten te annuleren of te wijzigen in geval van overmacht, slechte weersomstandigheden of onvoldoende beschikbaarheid.


Artikel 5 Algemene wettelijke bepalingen

 1. Car Passion Events is gerechtigd alle mededelingen per e-mail of per reguliere post aan de deelnemer te doen.

 2. De deelnemer wordt per e-mail op de hoogte gesteld van evenementen.

 3. Bij het boeken van een evenement ontvangt de deelnemer automatisch een e-mail met de aankomende evenementen. De deelnemer kan zich hiervoor desgewenst uitschrijven.

 

Artikel 6 Herroepingsrecht deelnemer

 1. De deelnemer kan de overeenkomst met Car Passion Events gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen of enige schadevergoeding ontbinden.
 2. De herroepingstermijn loopt vanaf het moment dat Car Passion Events de aanbetaling of volledige betaling heeft ontvangen.

 3. Bij herroeping binnen de periode van 14 dagen is Car Passion Events verplicht de (eventueel) reeds betaalde aanbetaling terug te betalen.

 4. Het herroepingsrecht kan tot 31 dagen voor aanvang van het evenement worden ingeroepen. Vanwege de kosten die met de voorbereiding gemoeid zijn, is gratis annuleren vlak voor het evenement niet mogelijk.


Artikel 7 Organisatie

 1. Car Passion Events organiseert elk evenement naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Het commitment van Car Passion Events is dan ook een inspanningsverbintenis.

 2. Het staat Car Passion Events vrij om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen of uit te besteden aan een of meer derden.

 3. Car Passion Events behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden wijzigingen aan te brengen in het schema van een evenement. Dit geldt ook voor de geboekte hotels, indien deze hotels door omstandigheden buiten de wil van Car Passion Events niet of onvoldoende beschikbaar zijn. Car Passion Events biedt in dat geval een vergelijkbaar alternatief.

 

Artikel 8 Wetgeving, regelgeving en verzekeringen

 1. De deelnemer verplicht zich alle relevante en toepasselijke wettelijke regels na te leven en altijd zorgvuldig te handelen.

 2. Deelnemers moeten voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving - zoals snelheidsregels, verkeersregels, veiligheidsregels, regels voor voertuigregistratie, rijbewijsregels, regels voor verzekeringsverplichtingen en regels voor alcohol- en drugshouding en andere verdovende middelen van het betrokken land.

 3. De deelnemer geeft Car Passion Events expliciet toestemming om persoonsgegevens van de deelnemer aan derden te verstrekken indien dit naar het oordeel van Car Passion Events noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

 4. De deelnemer moet volledig bevoegd zijn om te rijden tijdens het evenement en is verplicht om een ​​geldige voertuigregistratie bij zich te hebben.

 5. De deelnemer is verplicht het voertuig en zichzelf deugdelijk te verzekeren.
  Onder een goede verzekering wordt in ieder geval verstaan:

       - Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering;

       - Verzekering voor persoonlijk letsel en / of overlijden;

       - Ziektekostenverzekering;

       - Verzekering met betrekking tot schade aan eigendommen en derden.

   6. De deelnemer dient tijdens het evenement de verzekeringspapieren van voornoemde verzekeringen bij zich te hebben.


Eisen aan het voertuig zijn:

 • Er worden geen eisen gesteld aan het bouwjaar, de leeftijd en de waarde van de auto

 • De auto moet in alle landen aan alle wettelijke eisen voldoen

 • De auto moet een geldige APK hebben

 • De auto dient minimaal een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben en is verplicht door Car Passion Events de verzekeraar van het voertuig op de hoogte te stellen van deelname aan het evenement

 • De auto mag niet zijn uitgerust met zwaailichten, sirenes en / of andere hulpstukken

 • Het is niet toegestaan ​​om met motoren mee te doen

 • U mag niet deelnemen aan auto's met een maximaal toegestaan ​​gewicht van meer dan 3500 kg

 • Aanhangers en / of caravans zijn niet toegestaan.


Artikel 9 Gedragscode voor deelnemers

 1. De deelnemer is verplicht aanwijzingen en / of instructies van Car Passion Events op te volgen.

 2. De deelnemer dient tijdens het evenement de veiligheid van anderen en zichzelf te bewaken.

 3. Zodra de rijvaardigheid van de deelnemer - bijvoorbeeld door ziekte, gebrek aan voldoende rust, medicatie en / of de invloed van verdovende middelen - afneemt, mag de deelnemer tijdens het evenement geen voertuig besturen.

 4. Het is de deelnemer niet toegestaan ​​om (hard) drugs, alcoholische dranken, vuurwerk, (vuur) wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen of mee te nemen tijdens het evenement.

 5. Het is de deelnemer evenmin toegestaan ​​om tijdens het evenement een voertuig te besturen onder invloed van (hard) drugs of andere verdovende middelen en / of alcoholische dranken.

 6. Het is de deelnemer niet toegestaan ​​om tijdens het evenement - bijvoorbeeld qua snelheid - met een andere deelnemer te concurreren

 7. Het is de deelnemer niet toegestaan ​​om - in welke vorm dan ook - weddenschappen af ​​te sluiten met andere deelnemers of bezoekers.

 

Artikel 10 Sponsors en stickers

Het plaatsen van het Car Passion Events stickerpakket is niet voor iedere deelnemer verplicht, maar wordt wel gewaardeerd. De deelnemer geeft Car Passion Events toestemming om het stickerpakket op zijn voertuig te plakken. Car Passion Events is niet aansprakelijk voor schade die (mogelijk) voortvloeit uit het aanbrengen en / of verwijderen van de stickers.


Artikel 11 Visueel materiaal van het evenement

 1. Car Passion Events is gerechtigd om (delen van) het evenement en de deelnemer op beelddragers te laten vastleggen en dit beeldmateriaal te verveelvoudigen en openbaar te maken alsmede toestemming te verlenen aan derden voor zodanige verveelvoudiging en / of publicatie.

 2. Car Passion Events behoudt zich tevens het recht voor om het beeldmateriaal aan te passen en / of namen te benoemen of geluid te gebruiken in het beeldmateriaal, zonder dat de deelnemer een beroep kan doen op zijn privacy of soortgelijke rechten.

 3. De deelnemer heeft alleen recht op opname van (delen van) het evenement op beelddragers voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

 4. Tenzij Car Passion Events vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven, is de deelnemer niet bevoegd beeldmateriaal van het evenement op een website, drukwerk en / of televisieprogramma te plaatsen.

 5. De deelnemer draagt ​​zijn industriële en intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, op beeldmateriaal over aan Car Passion Events zonder dat enige verdere overdracht vereist is en zonder dat de deelnemer recht heeft op vergoeding hiervoor.


Artikel 12 Risico deelnemer

 1. De deelnemer draagt ​​het risico tijdens het evenement voor verloren, gestolen en / of beschadigde goederen of voertuigen, alsmede ongevallen, verwondingen en / of andere calamiteiten.

 2. De deelnemer is verantwoordelijk voor de items die hij tijdens het evenement bij zich draagt ​​of voor de items in het voertuig.

 3. Diefstal kan niet worden verhaald op Car Passion Events.

 4. De deelnemer is zich bewust van en accepteert het feit dat Car Passion Events geen enkele verantwoordelijkheid kan en zal dragen voor de mogelijke schade aan de auto van de deelnemer, derden of enig ongeval dat zich voordoet tijdens een evenement.

 5. De deelnemer is zich bewust van en accepteert het feit dat Car Passion Events geen verantwoordelijkheid kan en zal dragen voor eventueel verlies, diefstal of beschadiging van goederen die de deelnemer meebrengt naar dit evenement.

 6. Car Passion Events is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade / letsel van deelnemers, auto's en / of derden op de openbare weg, privédomeinen, parkings of waar dan ook, voor, tijdens en / of na het evenement.

 

Artikel 13 Weigering van deelname

Indien de deelnemer enige bepaling van deze algemene voorwaarden overtreedt, is Car Passion Events gerechtigd de deelnemer de toegang tot het evenement te weigeren en de deelnemer uit het evenement te laten verwijderen. De deelnemer draagt ​​het risico voor eventuele schade als gevolg van overtreding van enige bepaling van deze algemene voorwaarden. De deelnemer vrijwaart Car Passion Events voor schade en Car Passion Events is gerechtigd de desbetreffende schade bij de deelnemer in rekening te brengen.


Article 14 Ontbinding

Car Passion Events heeft, onverminderd haar wettelijke bevoegdheid tot ontbinding en opschorting, het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk eenzijdig te ontbinden. en / of de uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten indien zich één van de volgende gebeurtenissen voordoet:

 1. De deelnemer handelt in strijd met wettelijke voorschriften of bepalingen;

 2. De deelnemer handelt in strijd met de algemene voorwaarden;

 3. Er is beslag gelegd op de deelnemer;

 4. De deelnemer wordt onder curatele of bewind gesteld;

 5. De deelnemer verliest de beschikkingsbevoegdheid of rechtsbevoegdheid met betrekking tot zijn vermogen of delen daarvan.

De deelnemer is verplicht Car Passion Events onverwijld op de hoogte te stellen van het plaatsvinden van een evenement genoemd onder “1” tot en met “5”.
Bij ontbinding heeft de deelnemer geen recht op restitutie van de aanbetaling of het reeds betaalde volledige bedrag.

 

Artikel 15 Annuleringsbeleid

Indien u besluit uw deelname te annuleren, brengen wij annuleringskosten in rekening.
Deze kosten worden doorberekend volgens onderstaand schema.

 • Tot 6 maanden voor aanvang evenement: 30% van het totaalbedrag.

 • Tot 5 maanden voor aanvang evenement: 60% van het totaalbedrag.

 • Tot 4 maanden voor aanvang evenement: 70% van het totaalbedrag.

 • Tot 3 maanden voor aanvang evenement: 85% van het totale bedrag.

 • Vanaf 3 maanden of minder voor aanvang van het evenement worden alle no-shows en annuleringen voor 100% in rekening gebracht.

 • Annulering van deelname is alleen schriftelijk mogelijk.


Bijzonder Covid-19 beleid

In het geval van een nieuwe lockdown vanwege Covid-19, wordt het evenement uitgesteld naar de volgende geschikte datum in 2021 of 2022.

 • Bij uitstel blijft het reeds betaalde bedrag geldig.

 • De nieuwe datum wordt samen met de ingeschreven deelnemers gekozen.

 • Past de nieuwe datum niet voor jou en moet je afzeggen, dan zoeken we samen naar een passende oplossing zoals gedeeltelijke of volledige terugbetaling.

 • Gedeeltelijke restitutie is mogelijk indien de annulering tijdig wordt gemeld en afhankelijk van de annuleringsdatum, verschillend per hotel.

 • Gedeeltelijke terugbetaling zal voor elk hotel worden beoordeeld, zodat hij / zij de maximaal mogelijke terugbetaling ontvangt.

 • Volledige terugbetaling is enkel mogelijk indien er op de nieuwe datum een ​​vervangende deelnemer is. Indien we een nieuwe inschrijving ontvangen, storten we het volledige bedrag terug, mits we ons aantal geboekte kamers weer vol hebben.

 • Het staat de deelnemer vrij zelf voor een plaatsvervanger / vervanger te zorgen.

 • Annulering van deelname is alleen schriftelijk mogelijk.


Artikel 16 Betaling

 1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, ontvangt de deelnemer per e-mail een toelichting van Car Passion Events over het evenement waarvoor de deelnemer zich heeft aangemeld.

 2. De deelnemer dient vooraf te betalen via bankoverschrijving om deel te nemen.


Artikel 17 Intellectueel eigendom

Car Passion Events behoudt zich alle rechten voor op intellectueel eigendom met betrekking tot producten / diensten, waaronder (een deel van) het roadbook, posters, flyers en of ander door Car Passion Events geproduceerd materiaal dat zij gebruikt of heeft gebruikt en / of ontwikkelt in het kader van het georganiseerd evenement.


Artikel 18 Overmacht

 1. Car Passion Events is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de deelnemer indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet aan schuld te wijten is en noch op grond van de wet, een rechtshandeling of algemeen aanvaarde overtuiging voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Car Passion Events geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Car Passion Events haar verplichtingen niet kan nakomen.


Artikel 19 Richtlijnen

De deelnemer accepteert de volgende richtlijnen:

 • Het volgen van de instructies en richtlijnen gegeven door de organisatoren op elk moment tijdens het evenement. De organisatie heeft het recht en de mogelijkheid om een deelnemer uit te sluiten van het verdere verloop van dit evenement, mocht deze deelnemer zich roekeloos en gevaarlijk gedragen met het voertuig waarmee op de openbare weg wordt gereden of op het (privé) terrein door de betreffende deelnemer.

 • Draag altijd veiligheidsgordels.

 • De deelnemer is zich bewust van en accepteert het feit dat Car Passion Events geen verantwoordelijkheid kan en zal dragen voor de mogelijke schade aan de auto van de deelnemer, derden of enig ongeval dat zich voordoet tijdens een evenement.

 • De deelnemer is zich bewust van en accepteert het feit dat Car Passion Events geen verantwoordelijkheid kan en zal dragen voor eventueel verlies, diefstal of beschadiging van goederen die de deelnemer meebrengt naar dit evenement.

 • Car Passion Events is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade / letsel van deelnemers, auto's en / of derden op de openbare weg, privédomeinen, parkings of waar dan ook, voor, tijdens en / of na het evenement.

Car Passion Events